vietnammes english
 • Transport
 • Transport
 • Transport
 • Transport
 • Transport

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 • 2002    : World Link thành lập ngày 01 tháng 06 năm 2002.
 • 2002    : Thành viên của Hiệp Hội HHGFAA.
 • 2005    : Thành viên của Hiệp Hội AOP.
 • 2006    : Thành viên của Hiệp Hội ATLAS.
 • 2008    : Thành lập Công ty Cổ Phần Vận Tải An Sinh Lợi trực thuộc ASL Group.
 • 2009    : Sáp nhập World Link vào Công ty Cổ Phần Vận Tải An Sinh Lợi.
 • 2009    : Thành viên của VCCI.
 • 2009    : Thành viên của VIFFAS.
 • 2009    : Thành viên của FIATA. 
 • 2009    : Được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2000.
 • 2009    : Thành viên của VLA.
 • 2012    : Được cấp Giấy chứng nhận đại lý hải quan.
 • 2014    : Thành viên Hiệp Hội vận tải Tp.HCM.
 • 2016    : Được cấp Giấy chứng nhận vận tải đa phương thức.
 • 2016    : Đổi tên là Công ty Cổ Phần Vận Tải ASL.
 • 2017    : Thành viên Hiệp Hội FNC.
THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC